Nesodden Velforbund

Nyttige linker Informasjon om Nesodden Velforbund Medlemsinformasjon Vellenes fellesorganisasjon Veiene våre MVArefusjon og veistøtte Medieomtaler Informasjon om vann og avløp Radonmålinger på Nesodden Fellesvelets avis Nyttige linker


følg oss på
facebook

Støtt oss
med din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Tilskudd til verdiøkende tiltak i velene:

Nesodden Velforbund tilbyr tilskudd til verdiøkende tiltak i velene.

Tilskuddene gis fra egne midler og øremerkede midler bevilget fra kommunen.

 


Tilskuddene gis etter følgende retningslinjer:

 

Øremerkede midler bevilget fra kommunen:


Veisikringsmidler:
Det er VIKTIG å fokusere mer på veisikring da mange av velveiene på Nesodden nå er i alt for dårlig stand. Våre medlemsvel kan søke om å få dekket deler av dette. Tilskudd kan gis til tiltak som øker sikkerheten i private veier i velenes områder. Med veier defineres også gangveier og merkede stier åpne for almen ferdsel.
Eksempel på tiltak er trafikkspeil, rekkverk, flomsikring og grøfting av velveier, trefelling, nye lyspunkter.

 

Midler til vedlikehold av kulturminner og kulturfremmende investeringer:
Tilskudd kan gis til tiltak som bevarer bygninger og installasjoner som har kulturhistorisk verdi, eksempelvis bryggehus, velhus, eldre SEFRAK registrerte bygninger eid av velene.
Tilskudd kan gis til tiltak som fremmer kultur og miljø i velenes områder, eksempelvis lekeplasser og badestrender.

 

 

Tilskudd fra Nesodden Velforbunds egne midler:
Tilskudd kan gis til tiltak som fremmer kultur og miljø i velenes områder, eksempelvis lekeplasser og badestrender.

Tilskudd over 50 000 må godkjennes av årsmøtet.

 

 

Tilskuddets størrelse:

Det kan gis inntil 50% av fakturerte utgifter og utbetales etterskuddsvis. Det bevilges etter styrets skjønn, og ut i fra til enhver tids gjeldende økonomi og bevilgninger fra kommunen.
Hvis styremedlemmene er usikre på tiltakene og detaljene i søknadene vi mottar, må det foretas befaringer og/eller konfereres med fagpersoner før vedtak om støtte blir fattet.

Pengene utbetales når faktura på utført jobb forevises regnskapsansvarlig i velforbundet.

 

 

Tidsfrist:

Bevilgningen er åpen i tre år regnet fra utgangen av det året bevilgningen gis. Dvs inneværende år samt to påfølgende år.
Arbeidet skal være utført og pengene skal være utbetalt innen utgangen av det året søknaden er innvilget. Hvis velet ikke har fått satt igang det planlagte arbeidet innen den tid, må de søke på nytt.
Dette gjøres for at velforbundet skal få en bedre oversikt i de avsatte midlene.

 

 

Søknadens innhold:

Det er viktig at søknaden inneholder en kostnadsoverslag og en kopi av anbud/anslag fra entreprenør el.
Søknad om støtte i sendes til oss på e-mail.

 

Søknadene behandles fortløpende.

 

Vi godtar også at veilag søker om støtte, men hvis dette veilaget ikke er medlem i NVF, så må de søke via sine vel, slik at det er velet som får støtten.

 

.Nesodden Velforbund har i dag 37 vel og veilags-medlemmer, dvs. totalt 2.710 medlemmer. Hvis hvert medlem representerer en husstand, kan vi si at vi representerer ca. 7.000 innbyggere, eller ca. en tredel av Nesoddens befolkning.
Nesodden Velforbund, Boks 119, 1457 FAGERSTRAND, E-mail: kontakt@nesoddenvelforbund.no - Org. nr. 970 994 912